Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Biegli sądowi

Biegli sądowi

Dodano: 2009-04-23 08:43:52             Zmodyfikowano: 2014-09-04 12:50:46
Rejestr zmian
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego :
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ustanowienie biegłym sądowym , w którym należy dokładnie sprecyzować zakres ustanowienia;
 2. Życiorys;
 3. Kwestionariusz osobowy ;
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów;
 5. Kserokopia dowodu osobistego;
 6. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe;
 7. Opinia i zgoda zakładu pracy;
 8. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych, a jeśli tak – opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
 9. Aktualna informacja o niekaralności, którą można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (w drugim budynku przy ul. Plebiscytowej 3a).
  Opłata za uzyskanie informacji w Punkcie wynosi 30zł w znakach opłaty sądowej lub za pośrednictwem systemu informatycznego https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web w kwocie 20zł. W tym przypadku przewidziana została elektroniczna forma wnoszenia opłaty za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania.
W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem. Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Opolu plac Daszyńskiego 1, pokój 209.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 77 54-18-110.

 Biegłym sądowym może zostać ustanowiona osoba, która:
 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Decyzję w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.

Informacja dla biegłych sądowych ubiegających się o przedłużenie kadencji
 
Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat wnosi),
 2. zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
Dokumenty proszę składać najpóźniej do 15 listopada w roku kończącym kadencję.
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.