Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Biegli sądowi

Biegli sądowi

Dodano: 2009-04-23 08:43:52             Zmodyfikowano: 2015-07-24 10:46:26
Rejestr zmian
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego :

1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ustanowienie biegłym sądowym , w którym należy dokładnie sprecyzować zakres ustanowienia;
2. Życiorys;
3. Kwestionariusz osobowy ;
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów;
5. Kserokopię dowodu osobistego;
6. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe;
7. Opinię i zgodę zakładu pracy;
8. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych, a jeśli tak – opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
10. Oświadczenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne;
11. Na biegłego z zakresu szacowania nieruchomości – dokument stwierdzający nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego;
12. Na biegłego z zakresu medycyny – zaświadczenie o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji.
13. Aktualną informację o niekaralności, którą można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (parter budynku przy pl. Daszyńskiego 1).
Opłata za uzyskanie informacji w Punkcie wynosi 30zł w znakach opłaty sądowej lub za pośrednictwem systemu informatycznego https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web w kwocie 20zł. W tym przypadku przewidziana została elektroniczna forma wnoszenia opłaty za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania.

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić pracownikowi Sądu Okręgowego w Opolu w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem lub nadesłać potwierdzone przez notariusza.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu
pl. Daszyńskiego 1, pokój 209, II piętro.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 77 54-18-110.
 Biegłym sądowym może zostać ustanowiona osoba, która:
1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Biegłym – tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
Decyzję w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.
Informacja dla biegłych sądowych ubiegających się o przedłużenie kadencji
 
Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:
1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat wnosi),
2. zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty proszę składać najpóźniej do 15 listopada w roku kończącym kadencję.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.