Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Biegli sądowi

Biegli sądowi

Dodano: 2009-04-23 08:43:52             Zmodyfikowano: 2016-04-18 10:36:00
Rejestr zmian
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego oraz osoba ubiegająca się o przedłużenie kadencji biegłego:

1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ustanowienie biegłym sądowym , w którym należy dokładnie sprecyzować zakres ustanowienia;
2. Życiorys;
3. Kwestionariusz osobowy ;
4. Odpis dyplomu ukończenia studiów;
5. Kserokopię dowodu osobistego;
6. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe;
7. Opinię i zgodę zakładu pracy;
8. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych, a jeśli tak – opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
10. Oświadczenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze jak też sądowe postępowanie karne;
11. Na biegłego z zakresu szacowania nieruchomości – dokument stwierdzający nadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego;
12. Na biegłego z zakresu medycyny – zaświadczenie o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji.
13. Aktualną informację o niekaralności, którą można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (parter budynku przy pl. Daszyńskiego 1).
Opłata za uzyskanie informacji w Punkcie wynosi 30zł w znakach opłaty sądowej lub za pośrednictwem systemu informatycznego https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web w kwocie 20zł. W tym przypadku przewidziana została elektroniczna forma wnoszenia opłaty za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania. 
14. Uiścić opłatę skarbową w Urzędzie Miasta w Opolu w kwocie 10 zł za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji w sprawie ustanowienia biegłego sądowego (pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej oraz art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy). Dowód potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej załączyć do wniosku o ustanowienie biegłym sądowym.
Opłatę skarbową dokonuje się gotówką w kasach znajdujących się w Urzędzie Miasta Opola:
  • RYNEK RATUSZ, pokój nr 2  (godziny otwarcia od poniedziałku do środy od 8.00 do 14.30, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 13.00)
  • PL. WOLNOŚCI 7/8, pokój nr 110  (godziny otwarcia od poniedziałku do środy od 8.00 do 14.30, czwartek od 8.00 do 17.00, piątek od 8.00 do 13.00) 

    lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu Miasta Opola:
Bank Millennium S.A.
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
– rachunek opłaty skarbowe
kod IBAN : PL
kod SWIFT : BIG BPLPW

W przypadku składania kserokopii dokumentów, oryginały należy przedstawić pracownikowi Sądu Okręgowego w Opolu w celu potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem lub nadesłać potwierdzone przez notariusza.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu
pl. Daszyńskiego 1, pokój 209, II piętro.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 77 54-18-110.
 Biegłym sądowym może zostać ustanowiona osoba, która:
1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. ukończyła 25 lat życia;
3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Biegłym – tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2” – tłumacz biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
Decyzję w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.
Informacja dla biegłych sądowych ubiegających się o przedłużenie kadencji
 
Dokumenty, jakie należy złożyć przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych:
1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ponowne ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat wnosi),
2. zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Uiścić opłatę skarbową w kwocie 10zł w Urzędzie Miasta w Opolu za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji przedłużającej kadencję biegłego sądowego (pkt. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783) a potwierdzenie uiszczenia dołączyć do kompletu dokumentów.
Link do numeru rachunku opłaty skarbowej Urzędu Miasta w Opolu
http://bip.um.opole.pl/


Dokumenty proszę składać najpóźniej do 15 listopada w roku kończącym kadencję.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.