Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Biegli sądowi

Biegli sądowi

Dodano: 2009-04-23 08:43:52             Zmodyfikowano: 2014-07-01 09:26:21
Rejestr zmian
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego :
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ustanowienie biegłym sądowym , w którym należy dokładnie sprecyzować zakres ustanowienia;
 2. Życiorys;
 3. Kwestionariusz osobowy ;
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów;
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe;
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy;
 7. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych, a jeśli tak – opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania;
 8. Aktualna informacja o niekaralności, którą można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (w drugim budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a, pok. nr 7). Opłata za uzyskanie informacji wynosi 30 zł w znaczkach sądowych.
Biegłym sądowym może zostać ustanowiona osoba, która:
 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Decyzję w przedmiocie ustanowieniu biegłym sądowym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.