Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dodano: 2018-03-07 09:55:30             Zmodyfikowano: 2018-05-25 07:29:55
Rejestr zmian
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Opolu z siedzibą w Opolu, pl. Daszyńskiego 1, .
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych: , tel. 77 45 18 116.
 3. Dane osobowe w Sądzie Okręgowym w Opolu przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, tj.:
  - sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
  - dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
  - prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
  - zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób uczących się,
  - prowadzenia zamówień publicznych,
  - wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  - drobnych bieżących spraw życia codziennego.
 4. Dane osobowe nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to wynikało z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to wynikało z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przechowywane przez okres archiwizacji określony w przepisach obowiązującego prawa.
 7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
  1) dostępu do Swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
       - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
       - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
       - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
       - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
       - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
       - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
       - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
       - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
         - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
          - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
         - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
         - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.