Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Oferty pracy Staż urzędniczy, inne Zawiadomienie dotyczące konkursu ...

Zawiadomienie dotyczące konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Dodano: 2018-01-24 15:11:21             Zmodyfikowano: 2018-01-25 12:33:14
Rejestr zmian
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
SPECJALISTY W ZAKRESIE PSYCHOLOGII
W OPINIODAWCZYM ZESPOLE SĄDOWYCH SPECJALISTÓW
W SĄDZIE OKRĘGOWYM W OPOLU

Nazwa i adres sądu ogłaszającego konkurs :
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole
Oznaczenie konkursu:
K-1102-3/18
Określenie wolnych stanowisk pracy:
stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (umowa o pracę).
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1418), tj.:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskie-go Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo-darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. ma nieposzlakowaną opinię;
 4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
 6. posiada wykształcenie wyższe – studia z zakresu psychologii w Rzeczypo-spolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.
  Wymaganiem dodatkowym jest biegła znajomość MS Office Word.
2. Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty psychologa;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo oby-watelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europej-skiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestęp-stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowi-sku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu i na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;

  Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Konkurs zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawcze-go zespołu sądowych specjalistów składa się z trzech etapów:
 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. pracy pisemnej;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin pierwszego etapu konkursu przewidziany jest na dzień 27 lutego 2018 r., podczas którego Komisja konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i zamieści ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres:  Sąd Okręgowy  w Opolu, Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole, z dopiskiem: „K-1102-3/18”.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2018 r., decyduje data wpływu oferty do Sądu lub data stempla pocztowego. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Opolu jedynie w celu przeprowadzenia procedury naboru.
Procedura konkursowa zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.