Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”
Dodano: 2018-07-17 13:23:20             Zmodyfikowano: 2018-07-17 13:23:20
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 2385/98 z dnia 14.10.1998 r. Budynek zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót:roboty rozbiórkowe: rozebranie starych podłóg z desek, elementów stropów drewnianych: belek stropowych, polep, podsufitek i konstrukcji drewnianych, starych schodów drewnianych; zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej w sali rozpraw; odbicie starych tynków; wykonanie wieńców żelbetowych stropu; montaż nowych belek stropowych stalowych i drewnianych; wykonanie nowego stropu z wykonanie izolacji cieplnych, akustycznych i przeciwwilgociowych oraz wykończenia stropu; wykonanie ścian działowych z płyt GKF i wydzielenie pomieszczenia depozytów na zaprojektowanym stropie; impregnacja grzybobójcza, ognioochronna i przeciw szkodnikom drewna elementów drewnianych; wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek z tworzyw sztucznych; wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF i płyt ognioodpornych; montaż drzwi ognioodpornych; wykonanie tynków zwykłych i gładzi na ścianach i sufitach; wykonanie robót malarskich; demontaż istniejących lamp i elementów instalacji elektrycznej na suficie; montaż lamp i elementów instalacji elektrycznej na wyremontowanym stropie wykonanie pomiarów nowych instalacji elektrycznej; 4. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert: 2018-08-06
więcej


Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”
Dodano: 2018-06-28 15:18:19             Zmodyfikowano: 2018-07-13 12:59:11
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont stropu sali rozpraw nr 308 wraz z pomieszczeniem depozytów w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 na działce nr 315/56 stanowiącej własność Skarbu Państwa w Trwałym Zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 2385/98 z dnia 14.10.1998 r. Budynek zlokalizowany jest w strefie B ochrony konserwatorskiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ dokumentacja składająca się z projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: Roboty rozbiórkowe: rozebranie starych podłóg z desek, elementów stropów drewnianych: belek stropowych, polep, podsufitek i konstrukcji drewnianych, starych schodów drewnianych; Zabezpieczenie podłóg oraz stolarki okiennej i drzwiowej w sali rozpraw; Odbicie starych tynków; Wykonanie wieńców żelbetowych stropu; Montaż nowych belek stropowych stalowych i drewnianych; Wykonanie nowego stropu z wykonanie izolacji cieplnych, akustycznych i przeciwwilgociowych oraz wykończenia stropu; Wykonanie ścian działowych z płyt GKF i wydzielenie pomieszczenia depozytów na zaprojektowanym stropie; Impregnacja grzybobójcza, ognioochronna i przeciw szkodnikom drewna elementów drewnianych; Wykonanie podkładów pod posadzki i posadzek z tworzyw sztucznych; Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GKF i płyt ognioodpornych; Montaż drzwi ognioodpornych; Wykonanie tynków zwykłych i gładzi na ścianach i sufitach; Wykonanie robót malarskich; Demontaż istniejących lamp i elementów instalacji elektrycznej na suficie; Montaż lamp i elementów instalacji elektrycznej na wyremontowanym stropie; Wykonanie pomiarów nowych instalacji elektrycznej; 4.Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty, natomiast całkowitej i ostatecznej wyceny oferty należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Termin składania ofert: 2018-07-13
więcej


Remont i przebudowa budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1
Dodano: 2018-06-19 14:44:19             Zmodyfikowano: 2018-07-05 08:03:38
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zaproszenie do złożenia oferty - Ogłoszenie nr G-225-01/18 z dnia 19.06.2018r. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont i przebudowa budynku w Opolu przy pl. Daszyńskiego 3,3a oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy pl. Daszyńskiego 1” Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty obejmuje udzielenie zamówienia w trybie art. 4d ust.1 pkt 8 Ustawy Prawa zamówień publicznych - tj. z wyłączeniem stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie przywięzienne zakłady pracy, prowadzone jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związane z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane;
Termin składania ofert: 2018-07-23
więcej


Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługi sprzątania nieruchomości Sądu Rejonowego w Głubczycach w podziale na zadania"
Dodano: 2018-05-29 14:44:28             Zmodyfikowano: 2018-06-20 14:37:23
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Usługi sprzątania nieruchomości Sądu Rejonowego w Głubczycach w podziale na zadania: Zadanie nr 1 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ; Zakres oraz częstotliwość sprzątania powierzchni wewnętrznych stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ; Zadanie nr 2 – obejmuje usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych nieruchomości Sądu Rejonowego w Głubczycach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2a do SIWZ; Mapka orientacyjna z wykazem powierzchni wokół posesji Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 stanowi Załącznik nr 2b do SIWZ;
Termin składania ofert: 2018-06-06
więcej


Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługi sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie"
Dodano: 2018-05-28 13:58:19             Zmodyfikowano: 2018-06-20 13:52:46
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Usługi sprzątania budynku Sądu Rejonowego w Oleśnie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ; Zakres oraz częstotliwość sprzątania powierzchni wewnętrznych stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ;
Termin składania ofert: 2018.06.05
więcej


Postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie”
Dodano: 2018-05-22 14:29:13             Zmodyfikowano: 2018-06-14 14:49:47
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wkładów barwiących dla Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie do urządzeń biurowych, których opis (nazwa oraz rodzaj urządzenia biurowego w którym wkład barwiący będzie wykorzystywany, symbol wkładu oznaczony przez producenta tego urządzenia, minimalną wydajność wkładu barwiącego) oraz ilości zostały wymienione w Formularzu cenowym oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Określone w Formularzu cenowym oferty, ilości zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, iż łączna wartość całego przedmiotu zamówienia nie będzie mniejsza, niż 50% kwoty określonej w § 2 ust. 1 Umowy) lub też większej ilości poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia, przy czym ilości wskazane w poz. Formularza cenowego oferty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z zachowaniem cen jednostkowych brutto podanych przez Wykonawcę w Formularzu cenowym oferty. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wkładów barwiących na własny koszt (w tym wniesienie do wskazanych pomieszczeń Sądu Okręgowego w Opolu, Sądu Rejonowego w Głubczycach, Sądu Rejonowego w Oleśnie), własnym staraniem i na własne ryzyko, a także dokonanie protokolarnego przekazania danej dostawy w terminie do max. 6 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Składanie zamówień odbywać się będzie w dni robocze (pn-pt) w godz.: 7:30 – 15:30 pisemnie lub pocztą elektroniczną pod nr/adres wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca w treści Formularza oferty, wskaże część zamówienia (zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 1 PZP). Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym warunki gwarancji oraz reklamacji określono w Projekcie umowy wraz z jej załącznikami.
Termin składania ofert: 2018-05-30
więcej


Wyniki: 1 - 6 z 75
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.